Adatvédelmi Tájékoztató

1./ Adatkezelő megnevezése

név.: Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány

postacím: Alba Innovár Digitális Élményközpont 8000 Székesfehérvár, Táncsics Mihály u. 7.

e-mail: info@albainnovar.hu

honlap: www.albainnovar.hu

2./ Vonatkozó jogszabályok

Az Ön adatainak kezelésére vonatkozó alapvető szabályokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény határozza meg. A megrendelt szolgáltatásokkal kapcsolatos egyéb adatkezelési szabályokat az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályozza.

3./ Az általunk nyújtott szolgáltatás – osztályos napokon való - részvételre tekintettel kezelt adatok

3.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

személyes adat

az adatkezelés célja

az Ön neve

a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, kapcsolattartás céljából

az Ön e-mail címe

a szolgáltatással kapcsolatos információk közlésére, kapcsolattartás céljából

az Ön telefonszáma

a szolgáltatással kapcsolatos információk közlésére, kapcsolattartásra szolgál, így Önt a lehető legrövidebb időn belül értesíthetjük a programban bekövetkezett változásokról

tanulók neve

a program kialakítása a létszám figyelembevételével történik, a diákok nyakpántot kapnak, melyet névre szólóan előre elkészítünk

 

3.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön külön hozzájárulása.

3.3. Az adatkezelés időtartama:

Az Ön nevére, e-mail címére, telefonszámára, a tanulók nevére vonatkozó adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük, melyet bármikor megtehet az 1./ pontban megjelölt elérhetőségeken.

4./ Az általunk nyújtott szolgáltatások – szakkörökön - való részvételre tekintettel kezelt adatok

4.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

személyes adat

az adatkezelés célja

az Ön neve

a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, kapcsolattartás céljából

az Ön lakcíme

kapcsolattartás; fizetős szakkörök esetén a számlát a megadott lakcímre állítjuk ki

az Ön e-mail címe

a szolgáltatással kapcsolatos információk közlésére szolgál, pl. Önt e-mailen értesíthetjük arról, ha az Ön által megjelölt időpontra meghirdetett foglalkozás elmarad

az Ön telefonszáma

a szolgáltatással kapcsolatos információk közlésére, kapcsolattartásra szolgál, így Önt a lehető legrövidebb időn belül értesíthetjük a programban bekövetkezett változásokról

jelentkező gyermek születési ideje

annak ellenőrzésére, hogy a szakkör kiírásának megfelelő korosztályú-e a gyermek

a jelentkező gyermek iskolája, osztálya

a szakkör kiírásának megfelelően az évfolyam elvégzéséről információként szolgál, illetve információ arról, hogy székesfehérvári, vagy más egyéb iskolába jár-e a gyermek

 

4.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön külön hozzájárulása.

4.3. Az adatkezelés időtartama:

Az általunk kibocsátott számlák másodpéldányait kötelesek vagyunk megőrizni a vonatkozó szabályok szerint 8 évig, így az Ön számlán szereplő nevére és lakcímére vonatkozó adatok kezelése a számlánk kibocsátását követő 8 év lejártát követő 6. hónap utolsó napjáig tart.

Az Ön nevére, e-mail címére, telefonszámára, lakcímére, valamint a szakkörre jelentkező gyermek születési idejére, iskolájára, évfolyamára vonatkozó adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük, melyet bármikor megtehet az 1./ pontban megjelölt elérhetőségeken.

5./ Az általunk nyújtott szolgáltatások – táborokon - való részvételre tekintettel kezelt adatok

5.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

személyes adat

az adatkezelés célja

az Ön neve

a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, kapcsolattartás céljából

az Ön lakcíme

az igénybe vett szolgáltatásról kiállított számla kötelező eleme, ezért szükséges megadnia

az Ön e-mail címe

a szolgáltatással kapcsolatos információk közlésére, kapcsolattartásra  szolgál

az Ön telefonszáma

a szolgáltatással kapcsolatos információk közlésére szolgál, amennyiben megadja telefonszámát, Önt a lehető legrövidebb időn belül értesíthetjük a programban bekövetkezett változásokról

jelentkező gyermek születési ideje

a szakkör kiírásának megfelelő korosztály

a jelentkező gyermek iskolája, osztálya

a szakkör kiírásának megfelelően az évfolyam elvégzéséről információként szolgál, illetve információ arról, hogy székesfehérvári, vagy más egyéb iskolába jár-e a gyermek

 

5.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön külön hozzájárulása.

5.3. Az adatkezelés időtartama:

Az általunk kibocsátott számlák másodpéldányait kötelesek vagyunk megőrizni a vonatkozó szabályok szerint 8 évig, így az Ön számlán szereplő nevére és lakcímére vonatkozó adatok kezelése a számlánk kibocsátását követő 8 év lejártát követő 6. hónap utolsó napjáig tart.

Az Ön nevére, e-mail címére, telefonszámára, lakcímére, valamint a táborra jelentkező gyermek születési idejére, iskolájára, évfolyamára vonatkozó adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük, melyet bármikor megtehet az 1./ pontban megjelölt elérhetőségeken.

6./ Az általunk nyújtott szolgáltatások – nyílt napokon - való részvételre tekintettel kezelt adatok

6.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

személyes adat

az adatkezelés célja

az Ön neve

a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, kapcsolattartás céljából

az Ön e-mail címe

a szolgáltatással kapcsolatos információk közlésére szolgál, pl. Önt e-mailen értesíthetjük arról, ha az Ön által megjelölt időpontra meghirdetett foglalkozás elmarad

az Ön telefonszáma

a szolgáltatással kapcsolatos információk közlésére, kapcsolattartásra szolgál, így Önt a lehető legrövidebb időn belül értesíthetjük a programban bekövetkezett változásokról

jelentkezővel együtt érkezők neve

a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges

 

6.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön külön hozzájárulása.

6.3. Az adatkezelés időtartama:

Az Ön e-mail címére, telefonszámára, valamint a nyílt nap foglalkozásaira érkezők nevére vonatkozó adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük, melyet bármikor megtehet az 1./ pontban megjelölt elérhetőségen.

7./ Az igénybe vehető aktuális szolgáltatásokról, jövőbeni programokról (foglalkozásokról, szakkörökről stb.) e-mail útján történő tájékoztató levél, hírlevél küldése érdekében megvalósuló adatkezelés

7.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

személyes adat

az adatkezelés célja

 

az Ön e-mail címe

 

közvetlen tájékoztatás az általunk szervezett programokról, igénybe vehető szolgáltatásokról, melyekről az Ön által megadott e-mail címre időszakosan, vagy rendszeresen levelet küldünk

 

7.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön külön hozzájárulása.

7.3. Az adatkezelés időtartama

A tájékoztató levél kiküldése céljából az e-mail címét az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük. A hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja az 1./ pontban megjelölt elérhetőségek bármelyikén. 

8./ Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

Az Ön által megadott személyes adatokat kizárólag munkatársaink ismerhetik meg annak érdekében, hogy feladataikat elláthassák, például Önnel kapcsolatot tudjanak tartani, vagy kiállíthassák a számlát az Ön nevére.

Ezen kívül lehetnek olyan esetek, amikor az Ön adatainak továbbítását jogszabály írja elő, például ha az adóhatóság vizsgálata során bekéri az általunk őrzött számviteli bizonylatokat, és ezért át kell adnunk többek között az Ön nevére kiállított számlát.

9./ Adatbiztonsági intézkedések

Az Ön által megadott személyes adatokat elektronikusan az 1./ pontban megjelölt székhelyünkön található szervereken, illetve a számviteli bizonylatokat az irattárban tároljuk, és minden szükséges intézkedést megtettünk annak érdekében, hogy az Ön adataihoz történő jogosulatlan hozzáférést megakadályozzunk.

10./ Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Önt az általunk kezelt személyes adatokra vonatkozóan az alábbi jogosultságok illetik meg:

  • tájékoztatás kéréséhez való jog, melynek keretében az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeljük, illetve kinek továbbítottuk azokat, a tájékoztatást 30 napon belül megadjuk
  • helyesbítéshez való jog, mely alapján bármikor kérheti, hogy módosítsuk valamely személyes adatát (pl. email cím-, telefonszám-, lakcímváltozás esetén), a helyesbítést 30 napon belül elvégezzük
  • törléshez való jog, mely alapján az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban bármikor kérheti, hogy töröljük személyes adatait, melyet 30 napon belül megteszünk – kivéve azon személyes adatait, melyeket jogszabályi rendelkezések alapján meghatározott időig kötelesek vagyunk kezelni.
  • Ön írásban tiltakozhat az ellen is, ha az Ön személyes adatát az Ön hozzájárulása nélkül bármely célból továbbítanánk, felhasználnánk.

11./ Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy személyhez fűződő jogainak megsértése miatt keresetet terjeszthet elő az Ön tartózkodási, vagy lakóhelye szerint illetékes Törvényszéken.